Heerenveen gaat voor zonne-energie

Heerenveen gaat voor zonne-energie

0

Heerenveen – Het is straks mogelijk zonneparken in te richten in de gemeente Heerenveen. Wethouder Siebenga: ‘de gemeente Heerenveen wil op termijn onafhankelijk zijn van fossiele energie. Daarom willen we zonneparken mogelijk maken. Dit willen we wel verantwoord doen, met het oog voor ruimtelijke kwaliteit’.

Op 18 mei 2015 is het ‘Uitvoeringsprogramma duurzaamheid’ vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is aangegeven dat de gemeente partijen die plannen hebben om zonneparken te ontwikkelen, wil ondersteunen en faciliteren. Heerenveen is één van de eerste gemeentes in Nederland die ruimtelijk beleid heeft opgesteld om de ontwikkelingen voor zonneparken mogelijk te maken voor haar hele gebied.

Uitgangspunten

Bij elk dorp en elke plaats in de gemeente kan een zonnepark gerealiseerd worden. De maximale grootte is afhankelijk van de grootte en dus de energiebehoefte van het dorp. In het A7/A32 gebied kunnen grootschaliger zonneparken gerealiseerd worden. Het gebied Klaverblad Noordoost vormt vanwege aard en omvang een bijzonder gebied. Daarom is voor deze locatie nader onderzoek nodig.

Vanuit de samenleving

Heerenveen wil ruimte bieden aan dorpen en wijken die met zonnestroom willen voorzien in hun eigen energiebehoefte. De lokale energiecoöperaties, ‘Duurzaam Akkrum Nes’, ‘Enerzjykooperaasje Aldeboarn’ en ‘Grien AENgwirden’ hebben al stappen gezet. Ook andere (lokale) initiatieven kunnen plannen ontwikkelen. Het gemeentelijk beleid geeft helderheid in de ruimtelijke mogelijkheden en randvoorwaarden.

Duurzaam ruimtegebruik

Heerenveen is zich bewust van de ruimtelijke impact van een zonnepark op de omgeving en wil hier zuinig en bewust mee omgaan. Duurzaam ruimtegebruik is daarom een uitgangspunt. Bij nieuwe initiatieven rond de dorpen moet daarom eerst gekeken worden naar mogelijkheden binnen de bebouwde kom, bijvoorbeeld braakliggend (industrie)gebied. Wanneer er geen geschikte locaties beschikbaar zijn kunnen locaties grenzend aan het bestaand stedelijk gebied worden benut.

Rol gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders legt dit voorstel te inzage. Gedurende de inspraakperiode wordt voor geïnteresseerden een informatiebijeenkomst georganiseerd. Daarna legt het college van burgemeester en wethouders het voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad.

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend